top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DTN Services en op alle tussen DTN Services en de klant gesloten overeenkomsten tot het tot stand brengen van een werk (zijnde een totaal van overeengekomen werkzaamheden tegen een vooraf bepaalde prijs, eventueel incl. ontwerp en/of af te leveren zaken) dan wel het uitvoeren van werkzaamheden en/of de levering van zaken, betrekking hebbende op (vooral) installatie, montage en aanleg van datanetwerken, telecommunicatiesystemen, Internetverbindingen, glasvezeltechniek en infrastructuren.

1.2 Toepassing van eventueel door de klant ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbod

2.1 Het aanbod van DTN Services is vrijblijvend, tenzij schriftelijk een termijn voor aanvaarding is gesteld en deze nog niet is verstreken.

2.2 De inhoud van het aanbod, inclusief eventuele bijlagen, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend.

2.3 DTN Services behoudt het intellectuele eigendom van tekeningen, ontwerpen en andere door haar voortgebrachte producten. De klant mag, behoudens schriftelijke toestemming, deze niet aanwenden voor eigen gebruik dan wel ter beschikking stellen aan derden en stuurt ze op eerste verzoek terug aan DTN Services.

2.4 DTN Services is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor een in opdracht

van de klant uitgewerkt aanbod.

Artikel 3 Verplichtingen van DTN Services

3.1 DTN Services is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een aansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek worden bescheiden overlegd waaruit nakoming van deze verplichting blijkt.

3.2 DTN Services is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens

de klant verstrekte en in het kader van het aanbod of de overeenkomst benodigde zaken en/of informatie fouten bevatten en/of gebreken vertonen, maar is slechts gehouden tot een uitwendige inspectie of globale toetsing hiervan.

3.3 DTN Services is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de

overeenkomst, door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik

wordt gevorderd en de zaken en diensten te leveren en het werk dan wel de

werkzaamheden uit te voeren op dusdanige wijze dat voldaan wordt aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. Hierbij wordt uitgegaan van normaal gebruik, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

3.4 DTN Services zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van het werk dan wel de werkzaamheden.

3.5 DTN Services geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van installaties.

3.6 DTN Services is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan DTN Services bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant

4.1 De klant zorgt er voor, dat DTN Services tijdig beschikt over alle zaken

en (technische) informatie die noodzakelijk zijn om DTN Services in staat te stellen de overeenkomst uit te voeren. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit resp. juistheid en volledigheid hiervan.

4.2 De klant vrijwaart DTN Services voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 bedoelde zaken en informatie.

4.3 De klant zorgt er voor dat DTN Services:

  • vrije toegang heeft tot het terrein, het gebouw en de locatie waar het werk dan wel de werkzaamheden moeten worden verricht;

  • tijdig beschikt over de vergunningen e.d. en over de benodigde middelen en kosteloze voorzieningen, zoals elektriciteit, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

  • het werk dan wel de werkzaamheden onder schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren;

  • ook overigens niet belemmerd wordt bij de tijdige uitvoering van de overeenkomst.

4.4 Indien de aanvang en de voortgang van het werk dan wel de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in het vorige lid), dient de daaruit voor DTN Services voortvloeiende schade door de klant te worden vergoed.

4.5 De klant is verplicht DTN Services schriftelijk en binnen redelijke tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van DTN Services daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

4.6 De klant is verantwoordelijk voor de zaken die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

4.7 De klant is verplicht DTN Services de aanwijzingen of instructies te geven, die nodig zijn om mogelijke schade bij de uitvoering van de overeenkomst aan met het blote oog voor DTN Services niet zichtbare constructies, zoals leidingen en bekabelingen, te voorkomen.

4.8 De klant is buiten de werktijden van DTN Services verantwoordelijk voor de zaken en eigendommen van DTN Services, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.

4.9 De klant staat DTN Services toe om bij nieuw- of verbouwprojecten binnen de grenzen van redelijkheid aanduidingen aan te brengen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.

4.10 De klant is verplicht alle (bedrijf)gegevens van DTN Services dan wel alle in verband met de overeenkomst van DTN Services ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100.000,00 onverminderd het recht van DTN Services om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Verbod overname personeel

5.1 Het is de klant, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van DTN Services die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel op een andere manier voor zich te laten werken.

5.2 De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van 1 bruto jaarsalaris van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 genoemde verplichting.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle als dan niet in verband met het werk dan wel de werkzaamheden geleverde zaken, waaronder materialen of onderdelen, worden eerst eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van wat de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 7 Toetsing, aanvaarding en

oplevering

7.1 De klant is bevoegd om voor eigen rekening en risico te toetsen of het werk dan wel de werkzaamheden en resultaten hiervan voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst. Hierbij zal DTN Services binnen grenzen van redelijkheid meewerken. Dit zal de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst zo weinig mogelijk moeten verstoren, eventuele schade die hierdoor ontstaat, is voor rekening van de klant.

7.2 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal DTN Services in overleg treden met de klant.

7.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

- hetzij wanneer DTN Services aan de klant kennis heeft gegeven dat het werk

gereed is om opgeleverd te worden en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;

- hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat DTN Services schriftelijk aan de klant heeft verklaard dat het werk gereed is om opgeleverd te worden en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;

- hetzij wanneer de klant het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

7.4 Kleine gebreken aan het werk die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

7.5 Oplevering van het werk ontslaat DTN Services van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de klant op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

7.6 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van DTN Services naar de klant.

Artikel 8 Meer- en minderwerk

8.1 Verrekening van meer- en minderwerk indien de overeenkomst tot stand brengen van een werk behelst, vindt plaats:

- in geval van wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering van het

werk;

- in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

- in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

8.2 Meerwerk wordt slechts uitgevoerd mits schriftelijk overeengekomen, tegen de vooraf overeengekomen voorwaarden en prijs, tenzij anders is vastgelegd.

8.3 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van

de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van het meerwerk.

8.4 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

Artikel 9 Opschorting, schorsing,

ontbinding en opzegging

9.1 DTN Services is bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of te schorsen ingeval de klant in gebreke blijft om verschuldigde betalingen vooraf of gedurende de uitvoering hiervan tijdig te voldoen. DTN Services is verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk en onder vermelding van gronden mee te delen.

9.2 De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en zo spoedig mogelijk met DTN Services in overleg te treden omtrent de gevolgen.

9.3 Indien DTN Services ten gevolge van de opschorting of schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft zij recht op kostenvergoeding.

9.4 Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan opgeschort, geschorst of

vertraagd en is dit DTN Services niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan DTN Services alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die DTN Services reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.

9.5 Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd en in de gevallen genoemd in artikel 11, is DTN Services bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9.6 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de overeenkomst is tekortgeschoten, is DTN Services gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

9.7 De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

9.8 In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor DTN Services uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door DTN Services te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die DTN Services bij volledige uitvoering van de werkzaamheden zou hebben gemaakt.

9.9 De klant is tevens verplicht de schade die DTN Services lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van DTN Services die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 10 Prijs en betaling

10.1 In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen, tenzij anders is aangegeven. De klant vergoedt de door DTN Services in het kader van de overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

10.2 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van DTN Services. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van DTN

Services veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de overeenkomst vastgelegde tarieven.

10.3 Aantoonbare wijzigingen van lonen, prijzen en andere kosten kunnen binnen de grenzen van redelijkheid worden doorberekend. DTN Services verstrekt hiervan desgevraagd een specificatie en overlegd bewijzen.

10.3 Ingeval het totaal van de overeengekomen bedragen hoger is dan € 1500,-, dan wordt 50% van dit bedrag vooraf gefactureerd en dient dit uiterlijk op de dag voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden op het op de factuur vermelde rekeningnummer te zijn overgemaakt. Het restantbedrag wordt achteraf gefactureerd en dient ineens te worden betaald. In overige gevallen vindt betaling ineens plaats. In

de overeenkomst kan een betaling in andere c.q. nader bepaalde termijnen worden overeengekomen. DTN Services is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra het werk is opgeleverd, de werkzaamheden zijn afgerond, dan wel op de dag waarop de overeenkomst op grond van artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van DTN Services in het kader van de overeenkomst.

10.4 Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.

10.5 Het factuurbedrag (incl. BTW) kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 1%. Deze toeslag wordt in dit geval apart op de factuur vermeld. Opdrachtgever dient deze toeslag te voldoen als niet binnen de betalingstermijn zoals genoemd in lid 4 wordt betaald.

10.6 Een betaling wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

10.7 DTN Services kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

10.8 De genoemde contracttermijnen aangegeven in de offerte/aanbiedingen zijn bindend. Indien de gebruiker een dienst wil beëindigen dient dit minimaal 1 maand voor het einde van de officiële einde contractdatum gebeuren. Na het verstrijken van de contractdatum geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de 1e van een nieuwe kalendermaand.

Artikel 11 In gebreke blijven van de klant

11.1 Als de klant aan een oplevering niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft DTN Services aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is DTN Services tevens bevoegd om de werkzaamheden te schorsen.

11.2 Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan DTN Services aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door DTN Services. In dat geval is DTN Services tevens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

11.3 Als DTN Services vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is DTN Services gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Als de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is DTN Services bevoegd de werkzaamheden te schorsen of de overeenkomst te ontbinden.

11.4 Alle werkelijk door DTN Services gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij DTN Services verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 12 Aansprakelijkheid, garantie en overmacht

12.1 Na het tijdstip van oplevering van het werk dan wel afronding van de werkzaamheden is DTN Services niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

- die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien

- de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien

- de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

12.2 Is DTN Services krachtens het bepaalde in lid 1 of lid 2 aansprakelijk, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe

materiële schade.

12.3 Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

12.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert DTN Services de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 9 bedoelde termijn. Deze garantie strekt ter zake van producten, onderdelen of materialen die DTN Services als wederverkoper levert, niet verder dan de garantie gegeven door de fabrikant of leverancier hiervan. In het geval dat de kosten van herstel of vervanging in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel of vervanging, dan komt de klant niet het recht toe om herstel of vervanging te vorderen, maar wordt door DTN Services een schadevergoeding betaald. Door DTN Services vervangen onderdelen worden diens eigendom.

12.5 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is DTN Services slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van DTN Services.

12.6 Indien en voor zover de klant enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en DTN Services te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

12.7 De omvang van de door DTN Services te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de overeenkomst geen vaste prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar wordt de vermoedelijke

prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen over maximaal één jaar voorafgaande aan de datum van aansprakelijkstelling.

12.8 In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van DTN Services en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.

12.9 Elke aansprakelijkheid van DTN Services vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

12.10 De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk als de klant niet zo spoedig mogelijk nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd DTN Services in gebreke heeft gesteld.

12.11 Het vorderingsrecht vanwege een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.

12.12 De rechtsvordering vanwege een gebrek waarvoor DTN Services op grond van lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

12.13 Voor zover dat niet al voortvloeit uit de wet of overeenkomst is DTN Services in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van DTN Services het gevolg is van:

- arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;

- tekortschieten van hulppersonen;

- transportmoeilijkheden;

-brand en verlies van te verwerken

onderdelen;

- maatregelen van enige overheid, zoals

importverboden of handelsverboden;

- gewelddadige of gewapende acties;

- storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van DTN Services of derden. In dien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal DTN Services, teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken, die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

12.14 De klant vrijwaart DTN Services tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade op grond van deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

Artikel 12 Aansprakelijkheid, garantie en overmacht

13.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien

is Nederlands recht van toepassing.

13.2 DTN Services is bevoegd een geschil te laten beslechten door de op grond van de wet bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van DTN Services.

bottom of page